A A A
SmodBIP

Statut

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu.
Dz.Urz.MSWiA.2016.70 z dnia 2016.12.20
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2020r.


Wejście w życie:
20 grudnia 2016 r.


ZARZĄDZENIE Nr 59
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) zarządza się, co następuje:
§ 1. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie nr 39 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 42 oraz z 2013 r. poz. 9).
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIK

STATUT

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu

Rozdział 1.
FIRMA, SIEDZIBA SANATORIUM
§ 1.
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu otrzymuje nazwę "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu".
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu, zwany dalej "Sanatorium", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą - samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
3. Sanatorium może używać skróconej nazwy "SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu".
§ 2. Siedzibą Sanatorium jest Kołobrzeg, ul. Portowa 22.
§ 3. Sanatorium uzyskało osobowość prawną dnia 1 lipca 1998 r. - z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Sanatorium jest wpisane jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000006495. Akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 4. Podmiotem tworzącym Sanatorium jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§ 5. Sanatorium działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807 i 1860);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870);
4) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879 i 960);
5) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
6) postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA SANATORIUM
§ 6. Sanatorium jest powołane w celu:
1) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Sanatorium;
2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym z wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
§ 7. Zadania Sanatorium obejmują w szczególności:
1) udzielanie:
a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej,
b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej;
2) organizowanie turnusów antystresowych i profilaktyczno-rehabilitacyjnych;
3) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;
4) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Sanatorium;
5) zaopatrywanie komórek organizacyjnych Sanatorium w leki, materiały i sprzęt medyczny;
6) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
7) medyczne zabezpieczenie zadań obronnych wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
8) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
9) wykonywanie działalności innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.
§ 8. 2
1. Wykonując zadania Sanatorium współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również z innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz z osobami fizycznymi.
2. Sanatorium, współpracując z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w szczególności może udostępniać wyroby medyczne.

Rozdział 3.
ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SANATORIUM

§ 9. Organami Sanatorium są:
1) kierownik;
2) rada społeczna.
§ 10.
1. Kierownik kieruje Sanatorium i reprezentuje Sanatorium na zewnątrz.
2. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika, głównego księgowego, przełożonej pielęgniarek i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Sanatorium.
3. Zastępcy kierownika Sanatorium i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
4. W razie nieobecności kierownika zastępuje go, wyznaczony przez kierownika, zastępca kierownika, a w razie nieobecności zastępcy kierownika, pracownik wyznaczony przez kierownika.
5. Jeżeli nieobecność kierownika, w szczególności spowodowana przebywaniem na urlopie bezpłatnym, trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, zastępuje go wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zastępca kierownika, a w razie nieobecności zastępcy kierownika, pracownik Sanatorium wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wenętrznych.
6. W razie wakatu na stanowisku kierownika, do czasu zatrudnienia nowego kierownika, jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zastępca kierownika, a w przypadku braku zastępcy kierownika lub jego nieobecności trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych pracownik Sanatorium.
7. Kierownik ustala zakres czynności zastępców kierownika.
8. Kierownik, za uprzednią zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 2, a także innych pracowników Sanatorium do prowadzenia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie.
§ 11.
1. Kierownik wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Sanatorium, w tym w formie zarządzeń.
2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji w repertorium ujmującym:
1) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;
2) numer/rok;
3) datę wejścia w życie;
4) imię i nazwisko podpisującego akt.
§ 12.
1. W Sanatorium działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika.
2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.
3. W skład rady społecznej wchodzą:
1) przewodniczący - przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2) członkowie:
a) przedstawiciel Policji,
b) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,
c) przedstawiciel Straży Granicznej,
d) przedstawiciel Służby Więziennej,
e) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.,
g) 7 przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§ 13.
1. Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
2. Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:
1) rezygnacji z funkcji;
2) braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;
3) przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestniczenie w posiedzeniach rady społecznej;
4) zwolnienia ze służby lub pracy;
5) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach rady społecznej;
6) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
7) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.
3. Członkostwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.
4. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej, minister właściwy do spraw wewnętrznych z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.
§ 14. Do zadań rady społecznej należy:
1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Sanatorium,
b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Sanatorium,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Sanatorium,
d) przyznawania kierownikowi nagród,
e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Sanatorium z kierownikiem - z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych;,
f) 8 sprawozdań finansowych za ostatni rok obrotowy, podziału zysku i pokrycia straty;
2) 9 przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego oraz ich zmian,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, z uwzględnieniem porównania wykonania planu finansowego w odniesieniu do planu pierwotnego i ostatecznego,
c) kredytów bankowych i pożyczek oraz zmian w takich umowach,
d) dotacji,
e) podziału zysku i pokrycia straty,
f) zbycia aktywów trwałych Sanatorium oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Sanatorium,
g) regulaminu organizacyjnego,
h) umorzenia wierzytelności,
i) likwidacji i utworzenia nowych stanowisk pracy,
j) powołania i odwołania pełnomocników kierownika;
3) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Sanatorium;
4) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
5) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i w statucie Sanatorium.
§ 15. Od uchwały rady społecznej kierownikowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§ 16. Spory wynikłe między kierownikiem a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§ 17. Strukturę organizacyjną Sanatorium stanowi:
1) Stacjonarne Lecznictwo Uzdrowiskowe;
2) Ambulatoryjne Lecznictwo i Rehabilitacja Lecznicza, udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia chorób:
a) cukrzycy,
b) dolnych dróg oddechowych,
c) górnych dróg oddechowych,
d) endokrynologicznych,
e) kardiologicznych i nadciśnienia,
f) naczyń obwodowych,
g) ortopedyczno-urazowych,
h) osteoporozy,
i) reumatologicznych,
j) otyłości;
3) komórki administracyjno-gospodarcze.
Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA SANATORIUM
§ 18. Sanatorium prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
§ 19.
1. Podstawą gospodarki finansowej Sanatorium jest plan finansowy ustalany przez kierownika.
2. Sprawozdanie finansowe zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.
3. 10 Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.
5. Sanatorium pokrywa we własnym zakresie stratę netto.
§ 20.
1. Sanatorium jest utrzymywane ze środków finansowych pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawieranych z:
1) publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia;
2) osobami fizycznymi.
2. Sanatorium może uzyskiwać środki finansowe zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§ 21. Sanatorium jest obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:
1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Sanatorium;
2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Sanatorium;
3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przez Sanatorium;
4) 11 zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego o jednostkowej wartości początkowej przekraczającej 100 000 zł;
5) 12 nabycie na rzecz Sanatorium aktywów trwałych o jednostkowej wartości przekraczającej 100 000 zł;
6) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100 000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;
7) prowadzenie działalności innej niż działalność lecznicza;
8) zmianę wierzyciela Sanatorium;
9) 13 udzielanie pożyczek pieniężnych podmiotom leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§ 22. 14 Sanatorium prowadzi wydzieloną działalność inną niż działalność lecznicza w zakresie:
1) oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych na cele działalności statutowej Sanatorium;
2) świadczenia usług hotelowych i gastronomicznych;
3) prowadzenia miejsc postojowych;
4) wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
5) organizowania konferencji;
6) sprzedaży produktów zdrojowych oraz pamiątek.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).
2 Załącznik § 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 41 z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.
3 Załącznik § 10 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 72 z dnia 21 września 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.91) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2020 r.
4 Załącznik § 10 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 72 z dnia 21 września 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.91) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2020 r.
5 Załącznik § 10 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 72 z dnia 21 września 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.91) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2020 r.
6 Załącznik § 10 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 72 z dnia 21 września 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.91) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2020 r.
7 Załącznik § 12 ust. 3 pkt 2 lit. g dodana przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 72 z dnia 21 września 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.91) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2020 r.
8 Załącznik § 14 pkt 1 lit. f dodana przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia nr 72 z dnia 21 września 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.91) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2020 r.
9 Załącznik § 14 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 72 z dnia 21 września 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.91) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2020 r.
10 Załącznik § 19 ust. 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 34 z dnia 9 lipca 2018 r. (Dz.Urz.MSWiA.2018.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lipca 2018 r.
11 Załącznik § 21 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 72 z dnia 21 września 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.91) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2020 r.
12 Załącznik § 21 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 72 z dnia 21 września 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.91) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2020 r.
13 Załącznik § 21 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 41 z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.
14 Załącznik § 22 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 26 z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.29) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 marca 2020 r.Opublikował: Franciszek Bonkowski
Publikacja dnia: 16.04.2021
Podpisał: Sanatorium MSW
Dokument z dnia: 11.12.2010
Dokument oglądany razy: 6 081